ใบสมัครสอบ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
 
ขั้นตอนที่ 2 : ตรวจทานข้อมูลของท่าน
1. ชื่อผู้สมัคร  นามสกุล   อายุ ปี เดือน
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
                         
สัญชาติ วัน เดือน ปี เกิด เดือน พ.ศ. น้ำหนัก กก. ส่วนสูง ซม.
2. บิดาผู้ให้กำเนิดชื่อ นามสกุล
สัญชาติ อาชีพ
3.

มารดาผู้ให้กำเนิดชื่อ นามสกุล
สัญชาติ อาชีพ

4. ผู้สมัครเป็นบุตร
5. ผลการศึกษา/คะแนนวิชาการ ** (ให้มากรอกตั้งแต่ 28 เมษายน 2557- 2 พฤษภาคม 2557) **
  สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ปีการศึกษา จากโรงเรียน
  จังหวัด GPAX (6 ภาคเรียน) =     
  GAT ครั้งที่  / = ผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (PASSWORD)
  PAT2 ครั้งที่  / = ผู้ใช้ (Username) รหัสผ่าน (PASSWORD)
 
O-NET 01  =    02  =   03  =  04  = 05  =   
  06  = สุขศึกษา  ศิลปะ   การงานอาชีพฯ 
  ผู้ใช้ (Username)   รหัสผ่าน (PASSWORD)
6.
ที่อยู่ที่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน บ้านเลขที่ หมู่ ซอย
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด   รหัสไปรษณีย์
โทรศัทพ์บ้าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail
7.
บุคคลที่ติดต่อได้สะดวกกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ   นามสกุล      
เกี่ยวข้องเป็น    โทรศัทพ์บ้าน  
โทรศัพท์เคลื่อนที่ E-mail
8. ท่านต้องการรับบริการเสริม SMS / Email ความเคลื่อนไหว  แจ้งข่าวสารความเคลื่อนไหวการสมัครสอบของหน่วยงานหรือไม่
(ค่าบริการเสริมจาก INET 20 บาท โดยบริการเสริมไม่เกี่ยวข้อง กับ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ)

ไม่รับข่าวสารผ่านบริการเสริม SMS / Email
      ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองว่า ข้อความและหลักฐานการสมัครเป็นความจริงทุกประการ หากปรากฎว่าเป็นเท็จข้าพเจ้ายินดีให้คณะกรรมการฯตัดสิทธิ์การสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ นอกจากนี้ ข้าพเจ้ายินดีที่จะให้รหัสผู้ใช้งาน (User Name) รหัสผ่าน ( Password ) เพื่อให้วิทยาลัยใช้ในการสอบทานคะแนนวิชาการของข้าพเจ้ากับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ) เท่านั้น
 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกให้ถูกต้องและสมบูรณ์ หากไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขโดยคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" เพื่อกลับไปที่หน้าการกรอกข้อมูล
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
เมื่อส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในใบสมัครได้อีก และจะสามารถสมัครได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 

คำเตือน ! กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร

 
  • ชื่อ =    
 
  • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน =
 
 

powered by INET