สามารถเข้ามากรอกได้
ถึง 2 พ.ค. 57
สำหรับผู้ชำระเงินเท่านั้น
 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2557

 
ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลการสมัคร
-ผู้สมัครกรอกข้อมูลของผู้สมัครในช่องที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน
(ส่วนข้อมูลคะแนนวิชาการจะต้องกรอกอีกครั้ง ระหว่าง 28 เม.ย.57 -2 พ.ค. 57)
-เสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อไป
-จะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครในเบื้องต้น
-ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
-ในกรณีต้องการเก็บใบสมัครเบื้องต้นไว้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้ 
กดปุ่ม  บันทึก
-เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ให้ส่งใบสมัคร (ส่งได้เพียงครั้งเดียว) โดย กดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้น
 
ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครและชำระเงิน
-หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้นแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
 1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครเบื้องต้นของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้
 3. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง  
-นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท ) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่  2  มกราคม ถึง 21เมษายน 2557
 
ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
-ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 5 วันทำการ จะปรากฏ "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร เช่น ถ้าชำระเงินวันที่ 2 มกราคม 2557 จะตรวจสอบการชำระเงินได้ในวันที่ 10มกราคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ 2 วัน) ถ้าชำระเงินเกินจากวันที่ 2 มกราคม 2557 ให้นับวันเลื่อนออกไปอีก
-ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้โดย กดปุ่ม ตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏ ดังนี้
 1. ข้อความตอบรับว่า"ได้รับเงินค่าสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  "เลขชำระเงิน"
 3. ใบสมัครที่มี "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 4   กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการระหว่าง 28 เม.ย.57 -2 พ.ค. 57) 
-ผู้สมัครที่จะกรอกคะแนนวิชาการได้ จะต้องผ่านขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
-ผู้สมัครสามารถกรอกคะแนนวิชาการได้โดย กดปุ่ม คะแนนวิชาการ จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา
-จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขชำระเงิน
-จะปรากฏใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ในครั้งแรก
-ผู้สมัครจะมีสถานะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แล้ว เนื่องจากการกรอกคะแนนอยู่ในช่วงเมษายน
-กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการ ในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหลักฐาน ได้แก่
 * GPAX 6 ภาคเรียน
 * GAT และ Username, Password, PAT2 และ Username, Password (คะแนน ปี 2556-2557 ที่ดีที่สุด)
 * O-NET ทุกรหัสวิชา และ Username, Password (คะแนน ปีการศึกษา 2555 และ 2556 ที่ดีที่สุด)
-เสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อไป
-จะปรากฏข้อมูลคะแนนวิชาการที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ (ประกอบด้วยข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการ)
-ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง เมื่อแก้ไขแล้วควรตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ เนื่องจากส่งใบสมัครที่สมบูรณืได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
-สมัครจะต้องเก็บใบสมัครที่สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป ให้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้ กดปุ่ม  บันทึก
-เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์
 
ขั้นตอนที่ 5   พิมพ์ใบสมัคร
-หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์แล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
 1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครและคะแนนวิชาการตามที่ได้กรอกไว้ พร้อมทั้งมีเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
 ผู้สมัครจะต้อง  พิมพ์ใบสมัครออกมา โดย กดปุ่ม พิมพ์ แล้วนำใบสมัครมาติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมซ้ายด้านบน และลงลายมือชื่อผู้สมัครด้านล่าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป
-ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก  จะสามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครที่สมบูรณ์ได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม  ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร  ให้คลิกที่เลขชำระเงิน แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก
 
ขั้นตอนที่ 6   ส่งหลักฐานการสมัคร
-ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ได้แก่ 
 1. ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชน เขียน"ชื่อ-นามสกุล" "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. หลักฐานคะแนนวิชาการ : GPAX 6 ภาคเรียน , GAT , PAT2 และ O-NET ทุกรหัสวิชา ตามที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร โดยทำสำเนาเอกสารหลักฐานคะแนนวิชาการ เขียน"ชื่อ-นามสกุล" "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 


ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปที่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ 
เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

วงเล็บที่ด้านบนของซองเอกสารว่า "รับสมัคร เลขที่....." 

เช่น "รับสมัคร เลขที่ 1024" (เลขที่ หมายถึง เลขประจำตัวผู้สมัคร)

  
 ข้อควรระวัง
1.ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
2.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไม่ครบตามที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4.ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5.ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะ จะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดกระบวนการสมัคร 
  

ผู้สมัครโปรดทราบ

 * ท่านสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
 * ท่านสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
 * เมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดในระเบียบ การสมัครให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **

 

 
 
powered by INET