สามารถเข้ามากรอกได้
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 10 เม.ย. 56
สำหรับผู้ชำระเงินเท่านั้น
 
 
ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

ขั้นตอนการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2556

 
ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลการสมัคร
- ผู้สมัครกรอกข้อมูลของผู้สมัครในช่องที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน
(ส่วนข้อมูลคะแนนวิชาการจะต้องกรอกอีกครั้ง ระหว่าง 1-10 เม.ย.56)
- เสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อไป
- จะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครในเบื้องต้น
- ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
- ในกรณีต้องการเก็บใบสมัครเบื้องต้นไว้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้
กดปุ่ม  บันทึก
- เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ให้ส่งใบสมัคร (ส่งได้เพียงครั้งเดียว) โดย กดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้น
 
ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครและชำระเงิน
- หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้นแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
  1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครเบื้องต้นของท่านเรียบร้อยแล้ว"
  2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้
  3. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง  
- นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร (350 บาท ) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่  2  มกราคม ถึง 29 มีนาคม 2556   
 
ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน
- ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว 5 วันทำการ จะปรากฏ "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร เช่น ถ้าชำระเงินวันที่ 10 มกราคม 2556 จะตรวจสอบการชำระเงินได้ในวันที่ 17 มกราคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการ 2 วัน) ถ้าชำระเงินเกินจากวันที่ 10 มกราคม 2556 ให้นับวันเลื่อนออกไปอีก
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้โดย กดปุ่ม ตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏ ดังนี้
  1. ข้อความตอบรับว่า"ได้รับเงินค่าสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"
  2.  "เลขชำระเงิน"
  3. ใบสมัครที่มี "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 4   กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการ (ระหว่างวันที่ 1- 10 เมษายน 2556 )
- ผู้สมัครที่จะกรอกคะแนนวิชาการได้ จะต้องผ่านขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- ผู้สมัครสามารถกรอกคะแนนวิชาการได้โดย กดปุ่ม คะแนนวิชาการ จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา
- จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขชำระเงิน
- จะปรากฏใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ในครั้งแรก
- ผู้สมัครจะมีสถานะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แล้ว เนื่องจากการกรอกคะแนนอยู่ในช่วงเมษายน
- กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการ ในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหลักฐาน ได้แก่
  * GPAX 6 ภาคเรียน
  * GAT และ Username, Password, PAT2 และ Username, Password (คะแนน ปี 2555-2556 ที่ดีที่สุด)
  * O-NET ทุกรหัสวิชา และ Username, Password (คะแนน ปีการศึกษา 2554 และ 2555 ที่ดีที่สุด)
- เสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อไป
- จะปรากฏข้อมูลคะแนนวิชาการที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ (ประกอบด้วยข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการ)
- ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง เมื่อแก้ไขแล้วควรตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ เนื่องจากส่งใบสมัครที่สมบูรณืได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
- สมัครจะต้องเก็บใบสมัครที่สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป ให้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้ กดปุ่ม  บันทึก
- เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์
 
ขั้นตอนที่ 5   พิมพ์ใบสมัคร
- หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์แล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
  1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว"
  2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครและคะแนนวิชาการตามที่ได้กรอกไว้ พร้อมทั้งมีเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
  ผู้สมัครจะต้อง  พิมพ์ใบสมัครออกมา โดย กดปุ่ม พิมพ์ แล้วนำใบสมัครมาติดภาพถ่าย 1 ภาพ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมซ้ายด้านบน และลงลายมือชื่อผู้สมัครด้านล่าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป
- ในกรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก  จะสามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครที่สมบูรณ์ได้อีก โดยคลิกที่ปุ่ม  ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร  ให้คลิกที่เลขชำระเงิน แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก
 
ขั้นตอนที่ 6   ส่งหลักฐานการสมัคร
- ให้ผู้สมัครส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2556 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ได้แก่
  1. ใบสมัคร ที่มีเลขประจำตัวผู้สมัคร ลงลายมือชื่อผู้สมัคร พร้อมติดภาพถ่าย
  2. สำเนาบัตรประชาชน เขียน"ชื่อ-นามสกุล" "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสาร พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. หลักฐานคะแนนวิชาการ : GPAX 6 ภาคเรียน , GAT , PAT2 และ O-NET ทุกรหัสวิชา ตามที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร โดยทำสำเนาเอกสารหลักฐานคะแนนวิชาการ เขียน"ชื่อ-นามสกุล" "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของสำเนาเอกสารทุกฉบับ พร้อมลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 


ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครไปที่

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
เลขที่ 504/57 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600

วงเล็บที่ด้านบนของซองเอกสารว่า "รับสมัคร เลขที่....."

เช่น "รับสมัคร เลขที่ 1024" (เลขที่ หมายถึง เลขประจำตัวผู้สมัคร)

   
 ข้อควรระวัง
1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
2. ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัตไม่ครบตามที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4. ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5. ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เพราะ จะใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นเลขอ้างอิงตลอดกระบวนการสมัคร
   

ผู้สมัครโปรดทราบ

  * ท่านสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
  * ท่านสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
  * เมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดในระเบียบ การสมัครให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) ในการสมัครเท่านั้น **

 

 
 
powered by INET