สามารถเข้ามากรอกได้
ตั้งแต่ วันที่ 1 - 10 เม.ย. 56
สำหรับผู้ชำระเงินเท่านั้น
 
 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
*** เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 เมื่อ 23 มี.ค.56 แล้ว ดังนั้นผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สามารถกรอกคะแนน O-NET GAT PAT ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 เม.ย.56 และส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ภายใน 11 เม.ย.56 ***
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
 

  *** เนื่องจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 เมื่อ 23 มี.ค.56 แล้ว ดังนั้นผู้ที่สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ สามารถกรอกคะแนน O-NET GAT PAT ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 10 เม.ย.56 และส่งหลักฐานการสมัคร ไปที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ภายใน 11 เม.ย.56 ***  
 
 
   
  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับแก้ไข)  
 
 
   
  กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2556  
 
 
   

 

 
 
powered by INET